1.Internet of Things හැදින්වීම #

Internet of Things යන්න සරලවම යම් devices සමුහයක් එක්  එක් device අතර දත්ත හුවමාරු කරගත හැකි පරිදි සිදුකනුලබන ජාලකරණ ක්‍රියාවලියක් ලෙස හැදින්විය හැක.තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග වර්තමානයේ IoT සදහා බහුලවම අන්තර්ජාලය යොදාගැනීම සිදුකර බැවින් වඩාත් සරලවම අන්තර්ජාලය හරහා devices පාලනය (controlling ),නිරීක්ෂණය (Monitoring ) හෝ දත්ත හැසිරවීම Internet of Things ලෙස හැදින්විමටද පුළුවන.

අනාගත ලෝකය මෙම තාක්ෂනය මත බහුලවම පාලනය වන බව බලාපොරොත්තු විය හැකි අතර එමගින් භුගොලීය වශයෙන් පවතින දුරස්තබව අභිබවා ඔබගේ නිවාස,වාහන ,දුරකථන ,ආරක්ෂක පද්ධති අදී ඕනෑම යෙදවුමක් ඕනෑම තැනක සිට වඩාත් පහසුවෙන් පාලනය කිරීමට අවකාශය ලැබේ.IoT සමග අනාගත ලෝකය පහත වීඩියෝව මගින් නිරුපානය වේ.

Internet of Things වල තවත් විෂෂත්වයක් වන්නේ ඕනෑම කේෂ්ත්‍රයක්  සදහා යොදාගත හැකිවීමයි.

තාක්ෂණ කේෂ්ත්‍රය තුල ඉදිරියට යාමට බලාපොරොත්තුවන ඔබ අනිවාරයෙන්ම දැනගතයුතු තාක්ෂණයක් ලෙස IoT හැදින්විය හැකිය.

නමුත් මෙහි ඇති ගැටලුව වන්නේ IoT නිර්මාණයන් සදහා විශේෂ දැනුමක් අවශය වීමත්.කේතනයන් coding ආදිය යම්තාක් දුරට සංකීර්ණ වීමත්ය.

එයට විසදුම් ලෙස කිසිදු කෙතන්යකින් තොරව ඔබට IoT නිර්මාණයන් සිදුකිරීම සදහා අප විසින් ලාංකීය නිර්මාණයක් ලෙස Magicblocks .io Platform එක හදුන්වා දී ඇත.

 

Yes No

2.Magicblocks.io හැදින්වීම #

Magicblocks .io යනු ඔබට අවශ්‍ය IoT නිර්මාණයන් වඩාත් පහසුවෙන් හා අඩු පිරිවැයකින් යුතුව නිර්මාණය කිරීමට අවක්ෂ සපයන සම්පුර්ණ IoT වේදිකාවකි.(complete IoT Platform )

Magicblocks .io

 • ඔබගේ නිර්මාණයන්ට අවශ්‍ය development boards
 • Starter Kits
 • IoT නිර්මාණයන් පහසුවෙන් කේතනයන් කිරීමෙන් තොරව සිදුකිර්මට අවශ්‍ය Drag & Drop Cloud Platform
 • Learning Management System යන ඔබට IoT නිර්මාණයන්ට  අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් අඩංගු වේ.

 

Yes No

2.1.Magicblocks.io  Development Boards #

MagicZERO

Arduino IDE හි සහ Magicblocks .io හිද නිර්මාණයන් කිරීම සදහා යොදාගත හැකි Development Board එකකි.මෙය සතුව inbuild Wifi පවතින නිසා Wifi Router සමබන්ධ කර සෘජුවම IoT නිර්මාණයන් සදහා යොදාගත හැක.

Technical specs:
Microcontroller: ESP-8266EX(ESP12F)
Operating Voltage: 3.3V
Digital I/O Pins: 11
Analog Input Pins 1(Max input: 3.2V)
Clock Speed: 80MHz/160MHz
Flash: 4M bytes

මිලදී ගැනීම සහ වැඩි විස්තර

Yes No

2.2.Magicblocks.io Starter Kits #

MagicIOT KIT  

Arduino හා IoT මුලසිට ඉගෙනගැනීමට අවශ්‍ය අදුනිකයන් සදහා අවශ්‍ය මුලික sensor s ,development board (MagicZero )සහ අනෙකුත් මුලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයන් අඩංගු Starter KIT එකකි.මෙය අ.පො.ස උ.පෙළ ICT විෂය ට ඇතුලත් කර ඇති IOTඒකකය සදහා අවශ්‍ය සියලුම අයිතමයන්ගෙන් (Items )සමන්විත වේ.

 1. MagicZERO development board – 01
 2. Breadboard(Medium ) – 01
 3. Jumper Cables(M2M)-20
 4. Jumper Cables(F2F)-20
 5. Temperature & Humidity Sensor Module-01
 6. Door open/close Sensor – 01
 7. Flame Sensor Module – 01
 8. Soil Moisture Sensor Module – 01
 9. 3.3v Buzzer – 01
 10. LED- 06
 11. RGB LED – 01
 12. LDR – 01
 13. Push button – 04
 14. Resistors(1K,10K,220ohm)-09
 15. Relay Module – 01
 16. Capacitors (100nf,10uf)-04
 17. 20K Analog Pot – 01
 18. Transistors(BC547)-02
 19. Micro USB cable-01
 20. Magicblcoks.io IoT Developer Laptop Sticker-01

Yes No

2.3.Magicblocks.io Cloud Platform #

මෙහි ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම IoT නිර්මාණයක් කිසිදු කෙතනයකින් තොරව nodes සම්බන්ධ කර සිදුකර හැකි අතර මෙය cloud platform එක තුල ඔබගේ project එකට අදාල සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන නිසා ඔබ භාවිතා කරන development board එක සතුව වැඩි මතක අවකශයක් හෝ වැඩි සැකසීමේ හැකියාවක් අන්තර්ගත නොවුවනද Image Processing ,Character Recognizing ,DB Handling අදී ඕනෑම සංකීර්ණ සැකසුම් අවශ්‍ය project නිර්මාණය කල හැක.

තවද ඔබට අවශ්‍ය online dashboards ද කිසිදු කෙතන්යකින් තොරව ආකර්ශනීයව නිර්මාණය කිරීමටද පුළුවන.

Yes No

2.4.Magicblocks.io Dashboards #

ඔබගේ IoT නිර්මාණයන් සදහා අවශ්‍ය Web baseddashboards ද ආකර්ශනිය ලෙස කිසිදු කෙතනයකින් තොරව නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවද Magicblocks තුල පවතී.ඔබ කලයුත්තේ ඔබ බලාපොරොත්තුවන dashboard එකෙහි අඩංගු වියයුතු Widgets වලට අදාළ Nodes Connect කිරීම හා ඒවා ඔබට අවශ්‍ය පරිදි හදාගන්විමට අවශ්‍ය settings සැකසීම පමණි .එවිට ඔබගේ dashboard menu එකෙහි ඇති Button එක හරහා ඔබගේ Online Dashboard එකෙවෙත පිවිසිය හැකි අතර එහිදී Browser එකෙහි පෙන්නුම් කරන URL එක මගින් ඔබට Smart Phone ,Tablet ,PC ආදී ඕනෑම Device එකක් හරහා Dashboard එක වෙත පිවිසිය හැක .

Yes No

3.Magicblocks Developer ගිණුමක් නිර්මාණය #

Magicblocks වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න http://magicblocks.io/ 

 • SIGN UP යන තෝරන්න

 • ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර sign up button ක්ලික් කරන්න.

 • ඔබ ලබාදුන් Email ගිණුමට පිවිස එය වෙත ඒවා ඇති Activation Link එක මගින් ඔබගේ Magicblocks.ගිණුම සක්‍රිය කරගන්න.
 • ඔබගේ Email ලිපිනය හා Magicblocks Password ලබාදී Login වන්න.

 

Yes No

3.1.Magicblocks.io වෙත Device ADD කිරීම. #

Magicblocks .io platform එක තුල නිර්මාණ කිරීමටනම් ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ Magicblocks .io උපාංගය ඔබගේ Magicblocks developer Account එකට ADD කරගතයුතුයි .එය පහත වීඩියෝවේ දැක්වෙන පරිදි සිදුකරන්න .

Yes No

3.2.Magicblocks .io playground සක්‍රිය කරගැනීම #

ඔබ විසින් magicblocks හි නිර්මාණය කරන සියලුම Flows නිර්මාණය කලයුත්තේ ඔබගේ Playground එක තුලය .එමනිස ප්‍රථමයෙන් එය සක්‍රිය ක්රගතයුතුවේ .ඒ සදහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

 • ඔබගේ Magicblocks developer ගිණුමෙහි ඇති Playground tab එක වෙත පිවිසෙන්න.
 • එහි දැක්වෙන start playground යන යොමුව මගින් playground සක්‍රිය කරගන්න.එවිට පහත පරිදි වෙබ් පිටුව දිස්වේ.(ඔබ playground වෙත පිවිසෙන මුල් අවස්ථාවේදීම පහත ආකාරයට වෙබ් පිටුව දර්ශනය වේ න ඉහත පියවර සිදුකිරීම අවශ්‍ය නොවේ.)

 • ඉහත රුපයේ කඩ ඉරිමගින් දක්වා ඇති Edit button එක මගින් ඔබට playground එකට පිවිසිය හැක.

Yes No

4.Magicblocks .io PLAYGROUND #

ඔබගේ Magicblocks Playground එක මුලිඛව පහත අංගයන්ගෙන් යුත්ත වේ .

 • Header : මෙහි Deploy Button සහ Main Menu අඩංගුවේ.
 • Palette :ඔබට අවශ්‍ය Nodes මෙහි අඩංගුවේ.
 • Workspace : Palette වෙතින් අවශ්‍ය Nodes ඇදගෙන විත් (Drag ) මෙම work space හි තබා අවශ්‍ය පරිදි flow නිර්මාණය කරගත හැක.
 • Sidebar : Information ,Debug හා Dashboard menu අඩංගු වේ. 

Deploy Button :

ඔබ නිර්මාණය කරනු ලබන Flows ඔබගේ ගිණුමට අදාලව Cloud අවකාශයේ ගබඩා කිරීම සිදුවන්නේ මෙම button  එක ක්ලික් කල විටය. එම නිසා ඔබගේ project එක ක්රියාකිරිමටන අදාළ flow එක නිර්මාණය කරපසු සහ කිසියම් වෙනස්කිරීමක් කල සම අවස්ථාවකම මෙම Button එක ක්ලික් කල යුතුය.

Main Menu:

Main menu මගින් ඔබගේ projects import ,Export කිරිම ,Flows Add කිරීම ,Rename කිරීම Delete කිරීම හා නව Nodes Install කිරීම ආදී කටයුතු කල හැක .ඒවා පිළිබද පසුවට සවිස්තරාත්මකව විස්තරකර ඇත.

 

Yes No

4.1.Basic Nodes #

(මෙම ලිපිය මගින් Nodes පිළිබද කෙටි සටහන් කිරීමක් පමණක් සිදුකර ඇති අතර සෑම Node එකක් පිළිබදවම Projects මගින් ඉදිරි ලිපිවල සවිස්තරව විස්තර කරයි.)

Inject :

කිසියම් Message එකක් මෙහි ඇති ඊ හිස ක්ලික් කර හෝ සකසන ලද කාලයකදී inject කිරීමට යොදාගනී.මෙහිදී String ,Number,Boolean ,Flow ,Timestamp හෝ JSON ආදී  දත්ත ප්‍රරුපයක් inject කල හැක.

Debug :

මේ වෙත ලැබෙන Message Sidebar එකෙහි ඇති Debug Window එකෙහි පෙන්නුම් කරයි.

Digital Out :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකහි  (MagicZERO ) ඇති Digital I/O pin හරහා Digital අකාරයේ ප්‍රතිදානයක් ලබාදීමට යොදාගත හැක.

Digital In :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකහි  (MagicZERO ) ඇති Digital I/O pin හරහා Digital අකාරයේ ප්‍රදානයක්  ලබාදීමට යොදාගත හැක.

Analog Out :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකහි  (MagicZERO ) ඇති Analog I/O pin හරහා Analog අකාරයේ ප්‍රතිදානයක්  ලබාදීමට යොදාගත හැක.

Analog In :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකහි  (MagicZERO ) ඇති Analog I/O pin හරහා Analog  අකාරයේ ප්‍රදානයක්  ලබාදීමට යොදාගත හැක.

Serial Out  :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකහි  (MagicZERO ) සිට serial ආකාරයේ ප්‍රතිදානයක් ලබාදීමට යොදාගනී

Serial In :

ඔබගේ Magicblocks.io Device එකට  (MagicZERO ) Serial ආකාරයේ ප්‍රදානයක් ලබාදීමට යොදාගනී.

Switch :

මෙ වෙත ලැබෙන message එක දෙනුලබන කොන්දේසිය තෘප්ත කරනේද යන්න තේරීම මෙමගින් සිදුකරයි.එනම් සාමාන්‍ය ක්‍රමලේඛනයේදී IF මගින් සිදුකරන කාර්ය මෙමගින්ද සිදුකරයි.

Change :

මෙවෙත පැමිණෙන Message එක වෙනත් අන්තර්ගතයකට හෝ වෙනත් ප්‍රරුඋපයකට හැරවීම සිදුකරයි.

Yes No

5.Control LED From Inject Nodes #

මෙහිදී Inject Node හරහා MagicZero හි In build LED එක ON හා OFF කිරීම සිදුකරන ආකාරය විමසා බැලේ .

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • MagicZERO development board -01
 • Breadboard -01
 • USB Cable 

පෙර පරිච්ජෙදයන්හි සදහන් පරිදි ඔබගේ MagicZERO board එක Magicblocks වෙත ADD කිරීම සිදුකරන්න.ඉන්පසු MagicZERO වෙත USB cable මගින් විදුලිය(3.3v -5v ) ලබාදෙන්න .

Playground වෙත පිවිස පහත දැක්වෙන පරිදි Inject ,DigitalOUT nodes ඔබගේ FLOW එකෙහි පිහිටුවා ගන්න.

අනතුරුව එක් එක් node එක සදහා setting සකසා ගතයුතුය.ඒ සදහා node එක මත Double Click කිරීම සිදුකල යුතුය.

එක් එක් node එකසදහා setting සැකසිය යුතු අකාරය පහත විස්තර වේ.

Inject Nodes :

Payload :data type එක සදහා String යන්න තොර value එක සදහා එක් inject node එකකට 1 ද අනිකට 0 ද යොදන්න .

Topic :හිස්වතබන්න 

Repeat : none ලෙස තෝරන්න.(none වෙනුවට Interval යෙදුවහොත් දෙනු ලබන කාලයක delay එකකින් යුතුව අඛණ්ඩව Payload සදහා දී ඇති අගය Inject වේ. ) 

Name : අගයක් ලබාදීම අවශ්යනොවේ .Node එක හදුනාගැනීමට අවශ්‍යනම් කැමති නමක් ලබාදෙන්න .

එලෙස settings සැකසීමෙන් පසු Done button click කරන්න.

Digital-out :

Name : අවශ්‍ය නොවේ .Node එක හදුනාගැනීමට අවශ්‍යනම් කැමති නමක් ලබාදෙන්න .

Device Id : ඔබගේ MagicZERO එකෙහි DEVICE ID එක ලබාදෙන්න .

Pin :4(මෙහිදී අප builtin LED යොදාගන්න නිසා එය සම්බන්ද Pin එක වන 4 ලබාදී ඇත.ඔබට අවශ්‍යනම් MagicZERO හි D0-D8 දක්වා ඇති ඕනෑම Pin එකකට LED එකක් සමබන්ධ කර එම pin අංකය ලබා දෙන්න. )

එලෙස settings සැකසීමෙන් පසු Done button click කරන්න.

අනතුරුව DEPLOY button එක ක්ලික් කරන්න.

දැන් මෙහි ඇති Inject nodes දෙක මත ක්ලික් කර ඔබගේ MagicZERO හි builtIn LED එක On හා Off කිරීම සිදුකල හැක.

සැ.යු :ඔබ 1 inject කිරීමේදී Builtin LED එක OFF විමත් o Inject කිරීමේදී ON වීමත් සිදුවේ. මෙය builtin LED සදහා පමණක් අවේනික කරුණක් වන අතර අනෙක් pin සදහා 1 inject කිරීමේදී ON වීමත් 0 inject කිරීමේදී OFF වීමත් සිදුවේ.

මේ ආකාරයෙන් LED වෙනුවට Relay යෝදාගෙන ඔබගේ magicblocks playground එක හරහා ඕනෑම තැනක විට Electrical Devices පාලනය කිරීම සිදුකල හැක.මීලග ලිපියෙන online dashboard එකක් මගින් එලෙස සිදුකරන ආකාරය විස්තර වේ .

Yes No